دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۲ ق.ظ

ارسلان عباسی به عنوان رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی ورییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بهمیی منصوب شد

 • باابلاغ معاون وزیردادگستری ورییس سازمان تعزیرات حکومتی کشوراقای ارسلان عباسی بعنوان رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی ورییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بهمیی منصوب شد. به گزارش نصردنا جلسه تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدیدتعزیرات حکومتی باحضورمدیرکل تعزیرات ...
 • باابلاغ معاون وزیردادگستری ورییس سازمان تعزیرات حکومتی کشوراقای ارسلان عباسی بعنوان رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی ورییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بهمیی منصوب شد.
  به گزارش نصردنا جلسه تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدیدتعزیرات حکومتی باحضورمدیرکل تعزیرات حکومتی،فرماندارشهرستان بهمیی ،فرمانده سپاه ،دادستان عمومی وانقلاب،اعضای محترم شورای تامین وشورای اداری درسالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزارشد..اقای صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در
  دراین جلسه به بیان اهداف ووظایف سازمان تعزیرات حکومتی پرداختند وفرماندارشهرستان نیز خواهان پیگیری وبررسی وبازرسی بازاروفعالیت های اقتصادی شد..دادستان شهرستان بهمیی نیزاظهارداشت بعنوان دادستان ودرحیطه وظایف دادستانی اماده همکاری درپیشبرد اهداف قانونی سازمان می باشیم دراین جلسه اززحمات مدیرسابق تعزیرات حکومتی شهرستان تقدیرواقای ارسلان عباسی رسمابعنوان رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان منصوب شد..

  عباسی دراین جلسه عنوان کرد:  اماده خدمت به مردم عزیزشهرستان بهمیی بوده وباهمکاری سایرنهادها وسازمانها نسبت به پیگیری ورسیدگی اموربازاروتخلفات احتمالی درحیطه وظایف وصلاحیت هااقدام خواهدشد وازافتخارات من خدمت به مردم این دیارمیباشدوقبلانیزدراین راستاسابقه خدمت دراین شهرستان وتوابع راداشتم واین باعث افتخارمن میباشد..

  ارسلان عباسی سوابق مختلفی اعم از رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنگستان ودلوارورییس شعبه ویژه قاچاق کالاوارز
  رییس اداره تعزیرات حکومتی بندرگناوه ورییس شعبه قاچاق کالاوارز
  رییس اداره تعزیرات حکومتی دیلم ورییس شعبه قاچاق کالاوارز
  رییس اداره تعزیرات حکومتی کهگیلویه .بزرگ ورییس شعبه قاچاق کالاوارز
  رییس اداره تعزیرات حکومتی گچساران ورییس شعبه قاچاق کالاوارز
  مدرس دانشگاه پیام نور
  مدرس دانشگاه علمی وکاربردی
  دبیرشوراهای حل اختلاف حوزه قضایی باشت
  مشاورشوراهای حل اختلاف حوزه قضایی باشت
  کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه ،مهرالمثل ،اجرت المثل و امورخانواده را در کارنامه خود دارد.

  تبلیغات